تماس با ما

آدرس: شاهرود خیابان آزادی، جنب بنیاد شهید، مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی صدری

تلفن: 32330600، 32330601، 023

Email: pishgiri@yahoo.com