همکاران طرح

طراحی مطالعه شامل تدوین پروتکل و فرایند انجام معاینات، طراحی فرمها و هدایت و رهبری طرح توسط آقایان دکتر اکبر فتوحی (استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، دکتر سیدحسن هاشمی (استاد چشم پزشکی مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور) و دکتر محمدحسن امامیان ( دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود) انجام شده است.
پرسشگری و معاینات داوطلبان در فاز اول مطالعه توسط افراد زیر اجرا می شود.

1) محمد سعیدی : مدیر اجرایی
2 ) حمیدرضا خواجه ها: فناوری اطلاعات
3 ) سروناز ملیحی : اپتومتری
4 ) رمیصاء فرساد: اپتومتری
5) شهناز حسینیان : تن سنجی
6 ) زکیه محمدپوری : تن سنجی، مصاحبه
7 ) وحیده ملک : تن سنجی، مصاحبه
8) سمانه محمدی : پنتاکم، بیوگراف
9 ) طاهره عمادی : پنتاکم، بیوگراف
10 ) مژگان بابامحمدی : بینایی سنجی
11 ) مرجان بابامحمدی : مصاحبه
12 ) حسن گرزین: تدارکات
13 ) زهرا اسکندری : خدمات
14 ) دکتر محمدشمسایی: دندانپزشکی
15 ) دکتر علی خواجه تراب : دندانپزشکی
16 ) دکتر علی جعفری : چشم پزشکی