ترجمان دانش

در این قسمت نتایج اصلی این مطالعه به صورت ساده برای شرکت کننگان در مطالعه، سیاستگذاران و عموم مردم ارائه می شود. توضیحات بیشتر در خصوص هر یک از نتایج در قسمت مقالات چاپ شده آمده است.

1) اضافه وزن و چاقی

به طور کلی 25.7% از کودکان شهری و 14.8% از کودکان روستایی دارای اضافه وزن یا چاقی بودند. وضعیت قد نسبت به سن در کودکان شهری ایده ال ولی 5.1% از دختران روستایی کوتاه قد بودند. این آمارها نشان می دهد چاقی در کودکان ایرانی رو به افزایش است و با توجه به تاثیر آن بر بسیاری از بیماریها، لازم است خانواه ها به تغذیه مناسب و افزایش فعالیتهای بدنی و وروزشی کودکان خود بیشتر توجه نمایند. تغذیه مناسب در کودکان به خصوص در نقاط روستایی برای کاهش سوء تغذیه و کوتاه قدی نیز اهمیت دارد.

 

2) فشارخون بالا

شیوع پیش فشارخون (فشارخون خفیف) 7.38% (شهری 6.57%، روستایی 14.73%) و فشارخون بالا 6.91% (شهری 5.25%، روستایی 22.10%) بود. چاقی، سکونت در روستا و وضعیت معیشتی پایین خطر فشارخون را بیشتر می کرد. با توجه به این اعداد می توان نتیجه گرفت که فشارخون بالا در کودکان دبستانی شاهرود قابل توجه و در مناطق روستایی نگران کننده است. برنامه های آموزشی توسط مراکز بهاشتی درمانی و خانه های بهاشت در حال اجرا است. برای پیشگیری و درمان بهترین کار توجه به وضعیت تغذیه، پرهیز از غذاهای آماده، مصرف کم نمک و فعالیت بدنی است. کودکانی که دارای فشارخون بالا بودند می بایست با مراجعه مستمر به پزشک، تحت درمان و کنترل باشند.

 

3) وضعیت سلامت دهان و دندان

میانگین تعداد دندانهای پوسیده، پر شده و کشیده شده در دانش آموزان 6 تا 12 سال برای دندانهای دائمی 0.97، و برای دندانهای شیری 2.84 بود. در سن 12 سالگی میانگین تعداد دندانهای پوسیده، پر شده و کشیده شده دائمی (شاخص DMFT) برابر با 1.80 بود. میانگین DMFT در دختران و مناطق روستایی بیشتر و با افزایش سن افزایش می یافت. در کل  36.2% از پسران. و  38.9% از دختران ، حداقل یک دندان دائمی پوسیده داشتند.

بنابراین وضعیت سلامت دندانها در کودکان 6 تا12 سال در این جمعیت ایرانی مناسب نیست و ضرورت دارد برنامه های پیشگیری و درمانی، تقویت شود و دسترسی به خدمات بهبود یابد. خانواده ها می توانند با رعایت نکات ساده بهداشتی، مانند استفاده مستمر از مسواک و نخ دندان و مراجعه به دندانپزشک سلامت دهان و دندان خود و خانواده اشان را بهبود ببخشند و همزمان از هزینه های بالای درمان پوسیدگی دندان صرفه جویی نمایند.

4) نزدیک بینی و دوربینی

در کل 5% از دانش آموزان نزدیک بین بودند. کودکان شهری تقریبا 2 برابر کودکان روستایی نزدیک بین بودند. اگر چه خوشبختانه شیوع این عیب انکساری که به راحتی با عینک برطرف می شود در مقایسه با کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار کمتر است ولی کمی فعالیت بدنی و استفاده از ابزارهای دیجیتال که در زندگی های شهری بیشتر است، زنگ خطری برای آینده است و خانواده ها باید به این موضوع توجه نمایند.

در این مطالعه 4.8% از کودکان 6 تا 12 ساله دوربین بودند. این عیب انکساری بین شهر و روستا و دختر و پسر تفاوت معنی داری نداشت.

5) آستیگماتیسم

شیوع آستیگماتیسم بدتر از 5/0- دیوپتر در حداقل یک چشم، 7/16% بود. آستیگماتیسم در کودکان شهری 2/17%  و در کودکان روستایی 1/12% بود. بنابراین شیوع آستیگماتیسم در کودکان این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی بالا نبود، با اینحال کودکان شهری بطور قابل توجهی از آستیگماتیسم بیشتری برخوردار بودند. و باز هم تغییر شیوه زندگی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.